Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2015

matemaciek
09:01
Umrę.
Tak, wiem, każdy kiedyś.
Ale ja czuję, że.
W dowolnym momencie.
Któraś z napiętych nici nie wytrzyma.
I misterna konstrukcja runie.
Przyszłość może trwać latami.
Ale bardziej prawdopodobne wydają się dni.

March 30 2015

matemaciek
12:54
Wpadłem w pułapkę samego siebie.

March 17 2015

matemaciek
16:26
8817 73b7
Reposted byaniuszka aniuszka

February 13 2015

matemaciek
19:10
7320 32c0 500
TO DO / DONE

January 23 2015

matemaciek
14:55
6564 cfb8
Reposted bybractwosamopogardyalicemae

January 16 2015

matemaciek
09:25
@ciarka a nie wiem, czy to przypadkiem nie korat a nie rosyjski - kolor oczu tak by sugerował.

December 31 2014

matemaciek
15:47
6185 9cad
potwierdzam.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
matemaciek
15:46
0501 700b 500
That escalated quickly

March 23 2014

10:31
2294 d67f 500
Reposted fromirmelin irmelin vialisekchytrusek lisekchytrusek
matemaciek
10:28
Reposted fromfakuku fakuku vialisekchytrusek lisekchytrusek

February 27 2014

matemaciek
06:27
2832 8edd 500

February 21 2014

matemaciek
07:48
0175 c92a
matemaciek
07:46
6910 b802 500
Reposted fromscorpix scorpix vialisekchytrusek lisekchytrusek
matemaciek
07:45
8941 f2a1
Reposted fromkonwalia konwalia vialisekchytrusek lisekchytrusek
matemaciek
06:45
9181 0f2c 500

February 15 2014

matemaciek
14:14
9600 2f7c
Reposted fromOverseerSkretu OverseerSkretu viaargasek argasek
matemaciek
14:12
2607 2a67 500
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaula ula
13:49
3036 6307 500
Reposted fromclarityandchaos clarityandchaos viaikari ikari
matemaciek
13:44
2603 9a39 500
Reposted fromcontroversial controversial viaargasek argasek

February 12 2014

matemaciek
17:25
0774 9463 500
,
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl